C C C C A+ A A- X

Представяне

Съдебен район: област Пловдив

Обхваща общините: Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисар.

Подсъдност: На административния съд са подсъдни всички административни дела, освен тези, които в закон са посочени като подсъдни на Върховния административен съд.

Административните съдилища разглеждат всички дела по искания за:
• Издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове;
• Обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по Административнопроцесуалния кодекс;
• Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;
• Защита срещу незаконно принудително изпълнение;
• Обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица;
• Обезщетения за вреди от принудително изпълнение;
• Обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища;
• Установяване неистинността на административни актове.

 

В служба „Регистратура“ се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа – искови молби, жалби и др. В регистратурата се води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ.

Документите, които подавате, трябва да са четливо написани, подписани и правилно адресирани. Ако се отнасят по образувано дело, посочете неговия номер, година и съда, до който изпращате документите. Входящият номер, датата на постъпване и подписът на служителя се полагат върху първата страница на всеки входящ или изходящ документ. По Ваша молба, тези данни могат да се отбележат върху копието от документа, което остава за Вас. Тези данни удостоверяват датата и часа, когато сте подали документите. Подаденият от Вас документ ще бъде докладван на съответния съдия-докладчик или на Председателя на съда.

Когато получите призовка за съдебно заседание или друго съобщение от съда, прочетете съдържанието му много внимателно. Ако не го разбирате или не можете да изпълните указанията, посочени от съда, потърсете квалифицирана правна помощ от адвокат.

 

Служба „Съдебно деловодство“ се намира на партерен етаж, тя осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове.

Това е мястото, където можете да получите информация за всички висящи дела. Там се организират и съхраняват всички дела. Водят се следните книги и регистри по година и вид на делата.

-          Азбучник - дава информация за номера на образуваното дело по името на жалбоподателя;

-          Описна книга - осигурява цялостна информация за движението на делото от неговото образуване до приключването му;

-          Книга за открити заседания - осигурява информация за резултата от съдебни заседания и датата на следващото насрочено заседание по делото.

За да получите информация за дадено дело от регистрите или от деловодителите от служба „Съдебно деловодство“ е необходимо да знаете номера на делото и годината в която е образувано.

По Ваша молба деловодителите незабавно предоставят справки по делата. Можете да получите информация за движението на дадено дело и по телефона.

Делата са на разположение на страните и техните представители в деня преди съдебното заседание.

На партерния етаж се намира и стая за проучване на дела № 4, в която можете да се запознаете с Вашето дело, след като попълнете заявка по него.

 

 Служба „Архив“ се намира в сутерена на съда. Там се съхраняват всички свършени дела, както и приключените деловодни книги. За да получите информация за свършено дело, трябва да знаете номера и годината в която е образувано то. По Ваша писмена молба, служба „Архив“ може да издаде копие от съдебни решения, съдебни удостоверения или други документи, след като делото бъде докладвано на съответния съдия-докладчик.

 

 

ПРАВНА ПОМОЩ

 

ЗА СЪДИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

 

Третата власт отвътре - 10 рубрики, представящи съдебната власт

  • Епизод 1 - Функции и структура на ВСС
  • Епизод 2 - Независимост на съдебната система
  • Епизод 3 - Детско правосъдие
  • Епсзод 4 - Електронно правосъдие
  • Епизод 5 - Противодействие на корупцията
  • Епизод 6 - Достъп до правосъдие
  • Епизод 7 - Специфика на различните видове правосъдие
  • Епизод 8 - Магистратските професии
  • Епизод 9 - Структура на съдебната власт
  • Епизод 10 - Прозрачност в работата на съдебната власт

ВХОД ЗА РУБРИКИТЕ (ВИДЕО MP4)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация